A mindszentkállai Kopasz-hegyen voltunk 2019.08.06-án

Mindenszentek templom

Kereszt a Kopasz-hegyen
Káli Kapocs

Kisfaludy Sándor
Csobánc*
Ülj mellém a kandallóhoz,
Fel van szítva melege,
Csobánc-várról, Édes-kedves,
Ím! halljad, egy agg rege:
Mult szüretkor Badacsonyon
Ezt Múzsámtól vettem én,
Egykor, midőn magam bolygék
A hegy szirtes tetején.
Sok történt ott, amiolta
E pompás hegy földjébe
Szöllő s gyümölcs ültetődvén
A vadonnak helyébe,
Esztendőnként sok úri nép
Gyűl oda a szüretre: –
László s Rózsa szerelmök is
Ott kelt e bús esetre.
Szép, jó, s vitéz volt a kedves,
Nem csak Vasban, Szalában
Volt legelső, – nem volt mása,
Mátyás birodalmában;
Termetének annyi éke
Nem volt minden kelleme;
Bő értéke, híres neme
Nem volt minden érdeme:
Fellengező, erős lélek,
Éles, mély tűz-értelem,
Nemes, bátor, igaz, nagy szív,
Lángoló hív szerelem
Voltak azon tulajdoni,
Melyek őtet szememben
Egyetlenné – s örökössé
Tevék az én szivemben.
Itt ült velem legutólszor,
Engem általölelvén, –
Hű szerelme szerelmemnek
Teljesen megfelelvén: –
Szüret vala itt akkor is:
A Balaton háborgott
Zúgott a hegy a nagy szélben,
Haj! és szívünk csikorgott! –
„Isten-hozzád, Rózsa lelkem!
Megyek, úgymond, Budára;
S kikeletre Bátoryval
Onnan török nyakára.
Teli, hallom, vitézekkel
Immár Mátyás udvara,
S én ne mennék? – aki nem megy,
Nem nemes, nem – magyar a’.
Ha az isten szerencsét ád,
Visszahozom szivemet,
S borostyánnal koszorúzva
Viszlek haza hölgyemet.
Szigligetben fogunk élni,
Szerelmünkben boldogok,
Hol fészkünkből kirepülni
Egykönnyen majd nem fogok.
De ha az Úr oly sorsot vet,
Hogy Szentgyörgyi egy fia
Vérét ontsa – érted foly az,
Édes haza, Hunnia!–
Akkor Rózsám, Gyulafy-faj,
Kesergvén a mátkáért,
Vigasztaljon e gondolat:
Szép halni a Hazáért!
Imígy szólott, súlyos kardját
Oldalára övedzvén;
Megdermedve – zúzott szívvel –
Magam kívül valék én:
S elszakadott kebelemtől! –
S elment a vad törökre! –
De fulánkja szerelmének
Benn e szívben örökre! –
Oda van ő! – felgyilkolva
Örömei éltemnek;
E nagy világ semmit többé
Nem adhat már szivemnek! –
Oda van ő! – utána, haj!
Haszontalan sóhajtok;
Oda van ő! – legyek én is!
Egyebet nem óhajtok.
Badacsonynak szüretjében,
A hegy felső felében,
Hol nehezen fogamszik már
Szöllő a szirt keblében;
Alatta egy vén diónak,
Senkitől sem láttatván,
Egy legördült ormon ülve,
Csak rigóktól hallatván,
Imígy zengé, elmerülve
Tengerében kínjának,
Szíve gyászos történetét
Egyedül csak magának,
Szegény Rózsa, – Balatonra
Meresztvén le szemeit,
S fuldokolva nyeldegelvén
Sűrűn omló könnyeit.
A szép Rózsa! Gyulafynak
Dicsőséges leánya,
S aki őtet csak ismérte,
Minden férfi bálványa:
Amilyen szép, és kellemes,
Oly felséges, kegyes, jó, –
Dunán s Tiszán innen és túl,
Nem volt hozzá hasonló.
Bő, víg, s népes volt Badacson
Az akkori szüretben:
Mozgott, hangzott az egész hegy
Fenn és alatt, kinn és benn.
Urai és asszonysági
Veszprim-Somogy-Szalának,
Ifjai és leányai
Mindnyájan ott valának.
Durrogtanak a mozsarak,
Hogy a bércek ropogtak,
Kongtak a még üres hordók,
Az ostorok pattogtak; –
Harsogtak a tárogatók,
A hegedűk zengének,
Szólt a duda, tapsolt a tánc
S a sarkantyúk pengének.
De minderre a bús Rózsa
Örömre nem gerjede;
Mint a féreg-marta rózsa
Lankada és csüggede:
Se nem látott, se nem hallott
Keservénél egyebet; –
Se nem érzett, se nem tudott
Keservénél egyebet.
Mert Lászlója, ki Mátyásnak
Diadalmas hadával
Dicsőséget ment aratni
Pogány-földön kardjával,
S Mátyás halálseregében
Harcolt Kenyér-mezején,
Sebet, s utóbb halált nyere
Azon nyárnak elején.
Éppen, midőn kalangyákban
Feküdt még a gabona,
Akkor jöve a táborból
Csobáncra egy katona:
„Szentgyörgyitől jövök, úgymond,
Az ő árva szolgája, –
Hol van Rózsa, a kisasszony –
Szegény uram mátkája?
Oh kisasszony! Kegyelmednek
Szomorú hírt hozok én:
László úrfi, kedves uram,
Heghalt Kenyér-mezején!
Farkas előbb oda lett már,
Kit innen vitt magával;
Farkas után én gondoltam
Sárkány paripájával.”
„Meg kell halnom – eredj, mondá
Ledülve egy dúlt sáncra,
Mikor s mint lett halálomat
Vidd mátkámnak Csobáncra.
Emlékezzék meg én rólam,
Az ő holtig hívéről; –
De miattam le ne mondjon
Az életnek kedvéről.
Legkedvesebb barátomat
Válassza ő férjének –
Boldogítsa Varjas Andrást
Szerelmével szívének! – ”
„Imígy szólott – írni akart,
De jobb keze nem vala! –
S ugyan az nap, Pünkösd-kedden,
S ugyan ottan – meghala!”
Ily fenével kínzá Rózsát
E katona-jövevény; –
Oh iszonyu rút csalárdság!
Pokol-fonta szövevény!
Az egész hír költemény volt;
Varjas András koholta,
S Orbán deák, aki Rózsát
Ezen hírrel gyilkolta.
Varjasnak már rég fájt foga
Csobáncra és kincsére,
S fejét soká törte abban,
Mint ejthetné kezére;
Ezer tőrt és lépet vetett,
Hogy megfogja madarát;
De bármit tett, nem volt haszna –
S csikorgatta agyarát.
Hogy Szentgyörgyi táborba ment –
Hah! mint örült annak ez;
Reménylvén, hogy a csatákban
Vagy Szentgyörgyi odavesz,
Vagy hogy Rózsa elfelejti
Távollévő mátkáját,
S utóbb mégis néki adja
Szüzessége pártáját.
De élt a’ még, megtartá őt
Az igazat védő ég;
S élt keblében hív szerelme, –
Sőt azóta nőtt az még.
S lefizetvén hazájának
A tartozott oltalmat,
Jönni készült, mátkájától
Megkérni a jutalmat.
Se Rózsa nem felejté-el,
Amit igért hívének:
S távolléte kétszerezte
Lángját égő szívének.
Kosarat nyert, aki kérte;
Halápy és Hagymásy,
Török, Pethő, Kanisay,
Poky, Érsek, s Szilvásy.
Úgy cselekszik a távollét
A szerető szivekkel,
Valamint a szél fuvalma
A lángoló tüzekkel:
Ha csak kicsiny s gyenge a láng,
A szél mingyárt elfojtja;
De ha már elharapózott,
Azt még inkább felbojtja.
Imígy látván füstbe menni
Varjas minden reményét,
Megcsengette körmöcikkel
Jól megtöltött erszényét:
„Orbán! (úgymond ez ördöghez)
Jutalomul ezt veszed,
Hogyha nékem te Csobáncot,
És Rózsát megszerezed?
Dárday, hogy ő hugait
A jószágból kitudád,
Mely az ő nagyanyjoké volt,
Nemde kétszáz sárgát ád?
Ebben itt kétannyi vagyon –
Sajátod az órában,
Melyben Varjas lefekteti
Rózsát nyoszolyájában.
S poharak közt így végzének:
Közösülés ne legyen
A mátkák közt – tudósítást
Egy a mástól ne vegyen;
S utóbb László elvesztéről
Bizonyos hír terjedjen,
Úgy, hogy erről kételkedni
Akárki is feledjen.
S úgy lett. – Orbán, a sátánfi,
A dolgot jól intézte;
Hogy Rózsát, mint elnyert koncot,
Varjas immár úgy nézte.
Varjasnak egy cimborása,
Ki Lászlóról halált írt
A táborból, hitelessé
Tevé ama költött hírt.
Holtnak tartá László úrfit
Rózsa s minden atyafi;
Megkönnyezé derék vejét
Még maga is Gyulafy.
Sőt Tihanyban rekviem is
Tartatott már érette,
Ott volt Varjas, és Deákja,
A két ördög; – nevette.
De ezáltal dolgát Varjas
Nem csak jobbá nem tette;
Hanem minden reménységét
Egyszerre elvesztette.
S kétségb’esvén, hogy valaha
Megfoghatná madarát,
Dúlt, fúlt, ivott, káromkodott –
S csikorgatta agyarát.
Oh, de Csobánc bezzeg hangzott
Rózsa szive jajjától:
Lászlót! Lászlót! kért ő szegény
A vár minden falától.
Mérték nélkül volt keserve –
Haját, keblét szaggatta;
Földhez sujtott reményeit
Éjjel-nappal siratta.
Látván ezt az ősz Gyulafy,
Vigasztalta, kérlelte,
Dorgálta is gerlicéjét,
Oh! – mert igen szívelte.
De a lelkét vesztett szívnek,
E föld már nem adott írt,
Vajh! mért kellett elhinnie
Ama gyilkos, hamis hírt!
Mint ősszel a liliom-szál,
Szemlátomást hervadott;
Tüze elhunyt, – lelke alélt –
Már könnye is apadott.
Ez utolsó szüret után,
Már csak alig élhete;
Pedig László Budán volt már –
S kedveséhez siete.
Budán volt már a király is
Az országnak nagyjával
S diadalmit innepelte
Bajnokinak javával.
A mulatság- s vigasságnak
Budán nem volt szünete;
De Lászlót ez nem ingerlé –
Kedveséhez siete.
Mert, hogy rég nem hallá hirét,
Se nem vette levelét
Mindég szivelt mátkájának –
Borzogatta kebelét.
Tarsolyában sok gyöngy vala
Rózsájának számára;
Örült, midőn elképzelé,
Mint illik majd nyakára.
Nagy-Vásonyig Kinizsyvel
És többekkel utazott,
De kísztetvén Csobánc felé –
Nem veszteglett soká ott.
Napnyugodtkor indult onnan
Lovászával magával,
Farkassal, ki minden sorsot
Együtt viselt urával.
Késő őszben volt ez a nap;
Már mindenütt elkele
Márton lúdja;* a Bakonynak
Már lehullott levele.
Hideg szél fujt Észak felől –
Repült a ló serénye;
De kedvezve világított
A már telő hold fénye.
„Rózsa! Rózsa! közel vagyok –
Hahogy hívem maradtál,
S megtartottad, amit nékem
Badacsonyon fogadtál? –
Szigligetben fogunk élni,
Szerelmünkben boldogok:
Hol fészkünkből kirepülni
Egykönnyen már nem fogok.”
Ezt gondolá s több effélét
László úrfi magába,
S nyargalt-nyargalt, hogy szikrát hányt
A száguldó ló lába.
Estve későn volt az immár,
Hogy kiért a tisztára, –
Felpillantott, és ráismért
Csobánc-várnak fokára.
Itt megtoppant paripája,
És egy nagyot horkantott;
Mert éppen egy nyúl az úton
Ott keresztül illantott.
De sarkantyút adván László
Ágaskodó lovának, –
Most még annál sebesebben
Nyargalt Csobánc várának.
Tovább jutván, – a sziklák közt
Ott egy bagoly huhogott;
Borzadozott Szentgyörgyi ott,
S bátor szíve dobogott:
Mert tudta még dajkájától,
Hogy semmi jót nem jelent,
Amit most hall, – s imént látott;
De a bajnok – tovább ment.
Továbbá, hogy odajutott
A hegy gyöpös aljába,
Ahonnan felkanyarodik
Az út Csobánc várába:
Szomorúan hallott kongni
A várban egy harangot, –
Mit jelent ez? – Az erős szél
El-elkapta a hangot.
„Úrfi lassan! (mondta Farkas.)
Én itt nem jót érezek? –
Torba megyünk – a faluban
Valakit megkérdezek.”
S egy paraszt jött éppen szemközt,
S László imily kérdést tőn:
Földi! minek szól e harang?
Válasz erre, jaj! – ez lőn:
„Dicsértessék az úristen!
Kisasszonyunk vívódik
Tegnap-óta a halállal –
Mondják, szörnyen kinlódik!
Bár az isten megtartaná!
Mert igen szép s igen jó;
Régen beteg – lelkéért ez
A harmadik harangszó.”
S mintha ezer kardot döftek
Volna László szivébe,
Elbődüle, – minden vére
Visszaszaladt keblébe;
S mint a nyíl a várban termett,
Lova eldűlt alatta;
De haj! Rózsát László elől –
A halál elragadta.

Szerző: Szepezdfürdő

Szepezdfürdő területe külterület, amely része Balatonszepezd község területének, amelynek központjától számítva nagyjából 3 kilométer távolságra található. Jellegét tekintve üdülőhely, üdülőterület, üdülőként vagy hétvégi pihenésre használt tanya, présház, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület. Postai irányítószáma 8252 és a vezetékes telefon körzetszáma 87, KSH statisztikai azonosítója pedig 17154.

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

%d bloggers like this: